PJSC UZHGORODSKIY TURBOGAZ

(UZHGORODSKIY TURBOGAZ)

Address:Ukraina, Uzhgorod, Bolgarskaya 3
Phone number: +38 (0312) 660560 , +38 (0312) 660151
Fax: +38 (0312) 660485


Gallery

  • Зуборезное производство

  • Каркасно-сварочное производство

  • Крупногабаритное механическое производство

  • Кузнечное производство

  • Литейное производство